Nosaki sava īpašuma vērtību Nosaki sava īpašuma vērtību
Learn more

Mūsu aģenti noteikts tava īpašuma vērtību 1 darba dienas laikā BEZ MAKSAS, balstoties uz pieredzi, zināšanām, vērtēšanas metodēm un statistiku. Tas prasīs tikai piecas minūtes tava laika. Pareizā īpašuma tirgus cenas izvēle ir ļoti svarīgs elements veiksmīgai nekustamā īpašuma realizācijai, un tas izšķir, vai īpašums tiks pārdots ātri un par maksimālo vērtību. Nosakot tirgus cenu, vidējais realizācijas ātrums ir trīs mēneši.

Uzzināt vairāk
Sabiedrības viedoklim nodots Klaipēdas ielas 138 teritorijas lokālplānojums
Clock2022-11-25 https://irliepaja.lv

Sabiedrības viedoklim nodots Klaipēdas ielas 138 teritorijas lokālplānojumsNo 25.novembra līdz 22.decembrim publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota Klaipēdas ielas 138 teritorijas lokālplānojuma un vides pārskata 1.redakcija. Izstrādātā plānojuma galvenais mērķis ir radīt priekšnoteikumus sabalansētas dzīvojamās un publiskās apbūves attīstībai, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Plānojums ietver teritoriju pie pilsētas dienvidu robežas starp Pērkones kanālu un Baltijas jūru 25,4 hektāru platībā. Zemesgabals robežojas ar Vētru ielu ziemeļos un pilsētas robežu dienvidos, tā vidusdaļā atrodas fortifikācijas būve – Liepājas cietokšņa baterija Nr. 8 jeb Dienvidu forti. 

Atbilstoši lokālplānojuma izstrādes mērķim plānojumā radīti priekšnosacījumi dzīvojamās un publiskās apbūves attīstībai, paredzot mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kā arī pakalpojuma objektu būvniecību, vienlaicīgi nodrošinot rekreācijas iespējas tiešā mājokļu tuvumā. 

No agrāk viengabalainā zonējuma detalizēti izdalīti vairāki, ņemot vērā blakus esošo apbūvi, apkārtējās dabas vērtības un līdz šim izstrādātos plānošanas dokumentus. Risinājumu izstrādē papildus ņemti vērā 2021.gada 17. un 18. martā notikušā Klaipēdas 138 pilsētplānošanas hakatona "Mājoklis un jūra" rezultāti un tā ietvaros veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti. 

Piedāvātais risinājums ziemeļu daļā paredz publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu. Bet lielākā daļa no plānojuma teritorijas atvēlēta mājokļu attīstības funkcijai – dzīvošanai atvēlēti zemesgabala dienvidi un daļa no ziemeļiem. Ziemeļu daļā paredzēta daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve – pie Klaipēdas ielas nosakot ēku maksimālo atļauto augstumu līdz deviņiem stāviem, pakāpeniski uz jūras pusi pārejot līdz piecu stāvu apbūvei. Savukārt dienvidos paredzēta mazstāvu dzīvojamo māju apbūve līdz trīs stāvu augstumam. Plānojuma centrālā daļa atvēlēta atpūtai, apstādījumiem un rekreācijai. 

Tāpat plānojumā detalizēti izstrādāti teritorijas izmantošanas veidi un apbūves noteikumi, nosakot apbūves izvietojuma zonas, apbūves blīvumu un augstumu, kā arī izstrādāta vienota publiskā struktūra (gājēju un velosipēdu ceļi, ielas un inženiertīkli) ar apkārtējo teritoriju. 

"Viens no lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumiem bija sagatavot iespējamo teritorijas attīstības priekšlikumu un apbūves telpisko koncepciju. Sadarbībā ar SIA "Landshape" un SIA "IE.LA inženieri" ir izstrādāts priekšlikums perspektīvās apbūves attīstībai lokālplānojuma teritorijā. Vienlaikus jānorāda, ka tas nav vienīgais iespējamais risinājums un tas ir precizējams un koriģējams turpmākās būvprojektēšanas laikā. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir gana elastīgi, lai teritorijā būtu iespējams attīstīt daudzveidīgu, mūsdienīgu un interesantu apbūvi, gan variējot ar apbūves augstumiem, gan ar ēku konfigurāciju un funkcijām," norāda lokālplānojuma izstrādātāji SIA "Grupa93".

Ar Klaipēdas ielas 138 lokālplānojuma 1. redakcijas dokumentiem var iepazīties:
• pašvaldības tīmekļvietnes www.liepaja.lv sadaļā Iedzīvotāju līdzdalība – Publiskās apspriešanas: www.liepaja.lv/aktualas-apspriesanas;
• valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https:///geolatvija.lv/geo/tapis#document_17049;
• klātienē Peldu ielā 5, ēkas 1. stāva foajē iestādes darba laikā.

Lai nodrošinātu iespēju sabiedrībai un institūcijām izvērtēt izstrādātos teritorijas plānojuma grozījumus, ir noteikta publiskā apspriešana no 2022. gada 25. novembra līdz 23. decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme, kurā lokālplānojuma izstrādātāji iepazīstinās ar plānojuma risinājumiem, notiks 12. decembrī plkst. 17.00, izmantojot Zoom platformu, kā arī tiks pārraidīta Liepājas valstspilsētas Facebook kontā: www.facebook.com/liepajalv. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju Zoom sarunai, aicinām līdz 11. decembrim plkst. 12.00 reģistrēties, aizpildot aizpildot elektronisku anketu: ej.uz/klaipedas138planojums.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt līdz 2022. gada 22. decembrim (ieskaitot):
• elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
• iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu, adresējot Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai nosūtot uz elektronisko pastu: buvvalde@liepaja.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Klātienes pieņemšana jautājumu un konsultāciju sniegšanai iespējama pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni: 63 404 725.

Lokālplānojuma un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātājs ir SIA "Grupa 93", pasūtītājs – Liepājas valstspilsētas pašvaldība.

Plānojums ir izstrādāts atbilstoši darba uzdevumam, kuru ir apstiprinājusi Liepājas pilsētas dome 2020. gada 19. marta domes sēdē. Lokālplānojuma 1. redakcija izstrādāta, ņemot vērā Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam noteiktos ilgtermiņa attīstības redzējumus, prioritātes un telpiskās attīstības virzienus – ilgtspējīgi apsaimniekota pilsēta un kvalitatīva dzīves vide.Avots: https://irliepaja.lv
Pievienoja: Pilat
+371 27888678