Nosaki sava īpašuma vērtību Nosaki sava īpašuma vērtību
Learn more

Mūsu aģenti noteikts tava īpašuma vērtību 1 darba dienas laikā BEZ MAKSAS, balstoties uz pieredzi, zināšanām, vērtēšanas metodēm un statistiku. Tas prasīs tikai piecas minūtes tava laika. Pareizā īpašuma tirgus cenas izvēle ir ļoti svarīgs elements veiksmīgai nekustamā īpašuma realizācijai, un tas izšķir, vai īpašums tiks pārdots ātri un par maksimālo vērtību. Nosakot tirgus cenu, vidējais realizācijas ātrums ir trīs mēneši.

Uzzināt vairāk
Paplašina dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības un pienākumus
Clock2022-04-13 https://lvportals.lv

Paplašina dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības un pienākumusGrozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā, kas stājas spēkā 13. aprīlī, paplašina jēdzienu, kas ir dzīvokļu īpašnieku kopība, definē, kas ir dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvji, dzīvokļu īpašnieku kopības manta, kādas ir dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības un pienākumi, veicot saimniecisko darbību vai nodarbinot fizisko personu.

Ar grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā citā redakcijā izteikts 15. pants, nosakot, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesību subjekts, kas šī likuma 16. pantā noteiktās kompetences ietvaros var iegūt tiesības un uzņemties saistības, iegūt īpašuma un citas lietu tiesības, kā arī būt prasītāja un atbildētāja tiesā.

Paredzēts, ka dzīvokļu īpašnieku kopība par tās saistībām atbild ar savu mantu. Ja dzīvokļu īpašnieki ar kopības kreditoru norēķinās tieši, par kopības saistībām atbilstoši savā dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram kopības kreditoram vispirms atbild dzīvokļu īpašnieki, kuri nav veikuši attiecīgos norēķinus.

Dzīvokļu īpašnieku kopības sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Ja uz dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esoša zemesgabala atrodas vairākas dzīvojamās mājas, dzīvokļu īpašnieku kopību veido visu šo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki.

Ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļu īpašumi pieder vienai personai, tai ir likumā paredzētās dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības un pienākumi.

Likums papildināts ar 15.1, 15.2 un 15.3 pantu, kas attiecīgi definē dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvju tiesības un pienākumus, dzīvokļu īpašnieku kopības mantu, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības un pienākumus, veicot saimniecisko darbību vai nodarbinot fizisko personu.

Savukārt 10. panta pirmā daļa papildināta ar 12. punktu, nosakot, ka dzīvokļa īpašnieka pienākumi ir arī atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram nodrošināt finansējumu dzīvokļu īpašnieku kopības saistību izpildei pret trešajām personām.

Pārejas noteikumi papildināti ar septīto punktu, kurā dzīvokļu īpašnieku kopībai, kas veic saimniecisko darbību vai nodarbina fizisko personu, kura nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, paredzēts pienākums sešu mēnešu laikā no šī likuma 15.3 panta spēkā stāšanās dienas reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājam.Avots: https://lvportals.lv
Pievienoja: Pilat
+371 27888678